Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303).

Kiedy?

24 maja 2024

Kontakt

ks. Bartosz

Wraz z każdym nowym rokiem katechetycznym w naszej parafii rozpoczyna się cykl spotkań przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Trwa on dwa lata, podczas których kandydat wraz z rodzicami zgłasza swoją chęć uczestniczenia w przygotowaniu, a także odbywa konieczną formację. Podstawowymi elementami tej formacji są:

  1. Udział we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane,
  2. systematyczne praktykowanie spowiedzi,
  3. spotkania formacyjne prowadzone przez animatorów,
  4. uczestnictwo na katechezie w szkole,
  5. wybrane nabożeństwa październikowe (różaniec), Msze roratnie, nabożeństwa wielkopostne (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale), nabożeństwa majowe i czerwcowe,
  6. dni skupienia.

Zadaniem spotkań formacyjnych w małych grupach jest towarzyszenie kandydatom, wspieranie ich rozwoju duchowego i intelektualnego.

W parafii organizowane są również dni skupienia dla rodziców, którzy towarzyszą kandydatowi swoją modlitwą, wsparciem a także rozmową. Rola rodziców jest szczególna i niezastąpiona – oni znają swoje dziecko najlepiej, wychowywali je od urodzenia do życia w wierze, a teraz mają możliwość towarzyszenia im w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu, który ma pogłębić i ukierunkować ich wiarę.

Systematyczna spowiedź ma na celu nie tylko wyznanie grzechów i podtrzymywanie stanu łaski uświęcającej, ale jest także formą bardzo indywidualnej formacji duchowej. Tematy poruszane na spotkaniach i osobiste pytania oraz przemyślenia mogą zawsze być fragmentem krótkiej rozmowy duchowej prowadzonej podczas spowiedzi.

Rok liturgiczny jest pełen nabożeństw, które pomagają wytrącić się z rutyny, rytmu i tempa zabieganego życia. Każde nabożeństwo ma ukierunkować nas na odkrywanie obecności Boga w codzienności. Wybrane nabożeństwa, które kandydat podejmuje w ciągu dwóch lat mają na celu odnalezienie drogi pośród różnych form tradycyjnej formacji duchowej, aby w przyszłości umieć wybrać najlepsze formy zwrócenia się do Boga.

Dni skupienia to nie tylko wspólna modlitwa i konferencje. Mają na celu zintegrowanie poszczególnych grup, odkrywanie swoich zainteresowań oraz radosne przeżywanie wiary wraz z rówieśnikami.

Zajęcia religii w szkole są punktem wyjścia do spotkań w małych grupach. Treści poznawane na lekcjach religii mogą być pogłębiane i indywidualnie rozwijane podczas spotkań z animatorami.