Bóg jest miłością i z miłości do nas posłał Syna swego na ten świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne w sobie. Bóg dał nam Ducha Świętego, który rozlał w sercach naszych miłość Bożą, dzięki czemu możemy kochać Go całym sercem, a braci tak, jak Jezus nas umiłował. Duch Święty objawia nam niezgłębione bogactwo Chrystusa, a szczególnie Jego miłość, przewyższającą wszelką wiedzę i poznanie, abyśmy mogli zostać napełnieni całą pełnią Bożą. Tak wykonał się tajemniczy plan, ukryty przedtem w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. On swoje odwieczne postanowienie zrealizował w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, który do końca nas umiłował.
Marek Ristau